R&D
Equipment ( measurement )
Name Image Standard Manufacturer measuring range
Coordinate Measuring Machine 500*600*400 MEZERTEC 0.001
CONTRACER 100*60 MITUTOYO 0.001
VIDEO META (VMS) 300*200 YANUXNIG 0.001
Dasan Tower 2F, 644, DaewangPangyo ro , Bundang Gu, Seongnam, Gyeonggi-do,463-400 KOREA ,
TEL : +82-70-4946-7200 FAX : +82-31-8017-8535
Yeongchen Factory : 23 UnhaGongDan 1-gil, Yeongcheon-si GyeongsangBuk-do,38828 KOREA ,
TEL : +82-70-4946-7300 FAX : +82-54-336-2313
Yeongchen Logistics Center : 17 UnhaGongDan 1-gil, Yeongcheon-si GyeongsangBuk-do,38828 KOREA ,
TEL : +82-70-4946-7247 FAX : +82-54-336-2316
Copyrightⓒ DMC 2018. All Rights Reserved.